HỌC VỀ THIÊN CHÚA BA NGÔI

“1 CHÚA TRONG 3 THÂN VỊ”

Sáng thế ký 1: 1-3 & Giăng 1: 1-3 Ngay từ đầu KT nói về Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh.

* Sáng 1: 26 nhấn mạnh 3 lần CHÚNG TA… (BTTHĐ). Chúng ta là số nhiều (đề cặp đến: Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh) đồng công trong công cuộc sáng tạo vũ trụ và muôn loài vạn vật.

Dân số ký 6: 22 CHÚA phán cùng Môi-se rằng: 23 Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: 24 Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! 25 Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! 26 Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi! 27 Họ phải đặt Danh Ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì Ta đây sẽ ban phước cho dân đó.

* Dân 6: 24-26 có 3 lần trong bài Cầu nguyện chúc phước: Cầu xin Đức Giê-hô-va…! Cầu xin Đức Giê-hô-va…! Cầu xin Đức Giê-hô-va…!

Ê-sai 6: 3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!

Ê-sai 6: 8 Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.

* Ê-sai 6: 3 có 3 lần lập lại chữ: “THÁNH THAY.” Còn câu 8 thì dùng cụm từ: Ai sẽ đi cho CHÚNG TA ?

Ma-thi-ơ 3: 16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. 17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.

* Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện trong Thánh Lễ Báp-Têm của Chúa Giêsu.

Ma-thi-ơ 28: 18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

* Chúa Giêsu Christ truyền dạy cho các sứ đồ và chúng ta ngày nay: Phải nhân Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh để thi hành Thánh Lễ Báp-Têm cho con cái Chúa.

Công vụ 20: 28 Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài (Chúa Giêsu) đã mua bằng chính huyết mình.

* Công vụ 20: 28 Nhấn mạnh đến Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh.

IICô-rinh-tô 13: 13 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!

* IICô-rinh-tô 13: 13 cũng là câu Kinh Thánh mà các Mục sư thường sử dụng để cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh.

Khải huyền 22: 16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. 17 Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. 18 Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. 19 Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy. 20 Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! 21 Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!

@ Còn rất nhiều câu Kinh Thánh nói về: 1 Chúa trong 3 Thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.

PHÚC ÂM GIĂNG NHẤN MẠNH:
“1 CHÚA TRONG 3 THÂN VỊ”

Giăng 1: 32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài. 33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh. 34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Giăng 3: 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.

Giăng 3: 33 Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. 34 Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài (Chúa Giêsu) không chừng mực.

Giăng 7: 33 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa; rồi Ta đi về cùng Đấng (Cha) sai Ta đến. 34 Các ngươi sẽ kiếm Ta mà chẳng thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được. 35 Các người Giu-đa nói với nhau rằng: Thế thì Người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải Người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Gờ-réc và dạy dân Gờ-réc chăng? 36 Người đã nói rằng: Các ngươi sẽ tìm Ta, mà chẳng thấy, và nơi Ta ở, các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? 37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. 38 Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. 39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.

Giăng 14: 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

Giăng 14: 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta (Chúa Giêsu) sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

Giăng 15: 26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta.

Giăng 16: 5 Hiện nay Ta về cùng Đấng (Cha) đã sai Ta đến và trong các ngươi chẳng một ai hỏi Ta rằng: Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì Ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. 7 Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét.

Giăng 20: 21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy. 22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Emmanuel!
MS.TS.Bùi Văn Cường
ĐT: 0933 777 240
FB: Joshua Cường
Youtube: Trường VTU-VTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *